Ферма „Реплянка” - ДИМИТЪР ИВАНОВ

Регион: с. Репляна, обл. Видин

Продукти: овче кисело мляко и овче сирене


За контакти:


с. Репляна, обл. Видин

Тел.: 0889 50 62 23

Ферма Реплянка е в сърцето на Натура 2000 зона Западна Стара планина. Тя приютява и демонстрационен център за производство на кисело мляко и сирене от местната порода реплянска овца.

Във ферма „Реплянка“ се отглеждат 500 овце от автохтонната порода реплянска овца.

Екстензивната паша, която се практикува във фермата е от изключителна важност за опазването на местообитанията на световно застрашени животински видове в Западна стара планина като лалугера, ливадния дърдавец, синявицата.